Creation: Free Design

Nieuws uit de werkgroepen (maart 2020)

  • Op 23 maart is een werkgroep (digitaal) bijeen geweest en zijn afspraken gemaakt op welke wijze TNO, DAGO en SPG gezamenlijk de mate van duurzaamheid van geothermie te berekenen en beter inzichtelijk te maken is. Deze partijen werken de komende periode samen om verschillende berekeningen te maken op basis van categorieën als reservoirs, warmtepompen, bijvangst en debiet. Er wordt er toegewerkt naar het inzichtelijk maken van de potentie van geothermie in warmtenetten met betrekking tot duurzaamheid. Als er vragen zijn of interesse over dit onderwerp, neem dan contact op en stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • De Rijksoverheid is de website mijnbouwvergunningen.nl/ gestart en deze website wordt de komende tijd nog verder aangevuld. Op deze website is alle informatie te vinden over mijnbouwvergunningen voor aardwarmte en alle andere ondergrondse activiteiten.
  • Naar aanleiding van het aangenomen voorstel van Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) voor een rondetafelgesprek over de SDE++, hebben DAGO en SPG een verzoek ingediend om namens de geothermiesector een bijdrage aan dit gesprek te leveren.

Bekijk ook nieuws uit de werkgroepen - februari 2020.

Aanmelden nieuwsbrief

Please enable the javascript to submit this form

Nieuws uit de werkgroepen (februari 2020)

Beleidsagenda

Binnen de werkgroepen gebouwde omgeving en public affairs ligt de focus op de afronding van de beleidsagenda en daarmee ook op de voorbereidingen voor de consultatieronde voor het mijnbouwbesluit en de warmtewet 2. De concept beleidsagenda geeft de standpunten weer op onderwerpen als de mijnbouwwet, warmtewet, stimuleringskader, innovatie, RNES en kennis van de ondergrond. Zodra de consultatierondes voor het mijnbouwbesluit en de warmtewet 2 openen nodigen wij de deelnemers uit om deel te nemen aan de werkgroep voor een reactie.

ECW en SDE

Met de werkgroep gebouwde omgeving bespreken we de input voor de leidraad voor het ECW (Expertisecentrum Warmte) die wordt herzien. In de werkgroep en in samenwerking met EBN geven we extra input voor de leidraad waar in maart een 2.0 versie van wordt verwacht. Ook spreken we uitvoerig over de Kamerbrief over voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020.

Duurzaamheid

Duurzaamheid van warmtebronnen is een onderwerp wat op vele vlakken terugkomt. In de warmtewet 2 en in de afspraken van het klimaatakkoord is CO2 reductie zeer belangrijk. Met de werkgroep gebouwde omgeving en in samenwerking met TNO gaan we de CO2 emissie berekenen voor geothermie op nationaal vlak en kijken naar opties om verdere verduurzaming voor geothermie in kaart te brengen. 

Projecten in Nederland

Er zijn op dit moment meer dan twintig plaatsen in Nederland waar aardwarmte wordt gewonnen.
Bekijk de projecten.

Green Well Westland


Green Well Westland small

Lees meer...

Privacy Verklaring

Stichting Platform Geothermie respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”): www.geothermie.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Stichting Platform Geothermie, gevestigd te Oude Delft 37, 2611 BB Delft, kvk- nummer: 27254030.

Artikel 2 - Toegang tot de website
• De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website
• Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website
• Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet- etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
• De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

• De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
• De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
• Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens
• Uw gegevens worden verzameld door Stichting Platform Geothermie. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

• De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. De verzameling van gegevens vindt plaats via Google Analytics. 

 

Disclaimer

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onderstaande disclaimer.

Gebruik van de website
Stichting Platform Geothermie (SPG) betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling en beschikbaarstelling van deze website en bij het verifiëren van de daarop beschikbare informatie en doet al het nodige om de website te beveiligen tegen ongeautoriseerde plaatsing of wijziging van informatie door derden. SPG sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van (informatie op) de website, meer in het bijzonder als gevolg van de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld.

Externe links
De website bevat links naar externe websites. SPG is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de content van deze website(s). Informatie op de website of informatie beschikbaar gemaakt door middel van een hypertekst-link vanuit de website, is beschikbaar gemaakt zonder aansprakelijkheid van de kant van SPG. SPG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in relatie tot informatie op of toegankelijk gemaakt vanaf zijn website.

Reproductie
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software e.d.) en het gebruik van het SPG- logo, foto’s en delen van onze website voor commercieel gebruik is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van SPG vereist. Hierover kunt u contact opnemen met het Platform-bureau.

Copyright
Alle rechten berusten bij SPG, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is waar nodig voorzien van bronvermelding. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Copyright © 2017, Stichting Platform Geothermie (SPG, Platform Geothermie)

Over geothermie

Geothermie, beter bekend als aardwarmte, is lokale duurzame warmte uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, kantoren, kassen en industrie. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water terugstroomt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt.

Lees meer...

Nieuws

Update coronavirus en aardwarmte(sector)

Via dit verzamelbericht houden we u op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen die (in)direct van invloed zijn op de ontwikkeling van aardwarmte en de aardwarmtesector als gevolg van het coronavirus. De berichtgeving is zo actueel en compleet mogelijk. Als u iets wilt aanleveren voor de update, mail deze dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees meer...

Het Platform Geothermie

Stichting Platform Geothermie is een non-profit organisatie (NGO) gericht op de bevordering van de verantwoorde toepassing van (diepe) geothermie / aardwarmte in Nederland. Het Platform doet dit onder meer door kennisoverdracht en het geven van voorlichting over (diepe) geothermie door middel van presentaties, publicaties, nieuwsbrieven en de organisatie van symposia en werkbezoeken.

Lees meer